Vorige

ALV - agenda bekend

8-6 Nieuws

A G E N D A

Voor de Algemene Ledenvergadering van de Deventer Hockey Vereniging op maandag 24 juni 2024.

 

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen 24 april 2024
4. Begroting ’24-‘25
5. Situatie Technisch Directeur en Technisch Manager
6. Rondje langs de velden
7. Benoeming nieuwe leden
Aftredend en niet herkiesbaar is Atze Bosma
Aftredend en niet herkiesbaar is Pepijn Hilenius
Het bestuur stelt voor de volgende personen te benoemen:
- Mariëtte van Gelein Vitringa-Hylkema, voorzitter
Myrga Bruins-van Dee, secretaris
- Loes Ossewold, Vrijwilligers en Nieuwe leden
- Erica Assenberg, Bar en Evenementen
8. Rondvraag

 

 

 
8-6-2024