Bestuursreglement 'Alcohol in het clubhuis van DHV' 

 

Bestuursreglement "Alcohol in het clubhuis van DHV”

 

 

 

Paragraaf 1               Algemene bepalingen

 

Artikel 1                    Begripsbepalingen

 

a)    Alcoholhoudende dranken:
Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
Sterk-alcoholhoudende drank: gedistilleerd met 15% alcohol of meer.

 

b)   Sociale Hygiëne:
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het hockeyclubhuis gaat het vooral om kennis en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en –misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in het clubhuis kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

 

c)    Leidinggevende:
Het bestuur heeft twee leden aangewezen als leidinggevenden. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring sociale hygiëne en voldoen aan de eisen van zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de vergunning van de vereniging. Zij kunnen de onmiddellijke leiding geven aan de uitoefening van de horecawerkzaamheden in het clubhuis.

 

d)   Barmedewerker:
Een barmedewerker, die – op tijden dat er alcohol wordt verstrekt -, de barwerkzaamheden in het clubhuis uitvoert. Kwalificatienormen voor barmedewerkers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

 

 

 

Artikel 2                    Wettelijke bepalingen

 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 

·       verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden,

 

·       leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het clubhuis worden opgehangen,

 

·       de verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt,

 

·       geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid,

 

·       het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan dronken personen,

 

·       het is verboden personen toe te laten in het clubhuis die dronken zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen.

 

 

 

Artikel 3                    Vaststellen en wijzigen

 

1.    Het bestuur legt dit bestuursreglement ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering, dan wel – indien de vaststellingsbevoegdheid bij het bestuur berust – stelt het reglement zelf vast.
Wijzigingen van het bestuursreglement komen op dezelfde wijze tot stand.

 

2.    Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

 

 

 

Paragraaf 2               Sociale Hygiëne

 

Artikel 4                    Aanwezigheid

 

1.   Op de momenten dat in het clubhuis alcoholhoudende drank wordt geschonken is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne, ofwel een barmedewerker die een verplichte Instructie Verantwoord Alcohol schenken heeft gevolgd.

 

2.   Het bestuursreglement "Alcohol in het clubhuis van DHV” of een kopie hiervan is aanwezig in het clubhuis.

 

 

 

Artikel 5                    Huis- en gedragsregels

 

1.    Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het clubhuis of elders op het terrein van de vereniging.

 

2.    Het is niet toegestaan om in het clubhuis gekochte alcoholhoudende drank elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers) te nuttigen dan in het clubhuis, op het terras of langs het veld.

 

3.    Er wordt geen alcohol geschonken aan:
- coaches, trainers en andere begeleiders van jeugdteams tijdens de uitoefening van hun functie;
- personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

 

4.    Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

 

5.    Leidinggevenden en barmedewerkers (in de zin van het bepaalde in artikel 1.d)) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.

 

6.    Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door deze goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.

 

7.    Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barmedewerkers uit het clubhuis verwijderd.

 

 

 

 

 

Artikel 6                    Openingstijden en schenktijden

 

1.    De openingstijden van de bar in het clubhuis zijn conform de drank- en horecavergunning:
maandag         van      15.00   tot       23.30 uur
dinsdag           van      15.00   tot       23.30 uur
woensdag       van      14.00   tot       23.30 uur
donderdag      van      15.00   tot       23.30 uur
vrijdag                       van      15.00   tot       00.30 uur
zaterdag         van       8.00   tot       20.00 uur
zondag            van      10.00   tot       20.00 uur

 

2.    Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken:
maandag         van      18.00   tot       23.30 uur
dinsdag           van      18.00   tot       23.30 uur
woensdag       van      18.00   tot       23.30 uur
donderdag      van      18.00   tot       23.30 uur
vrijdag                       van      18.00   tot       00.30 uur

 

zaterdag         van      15.00  tot       20.00 uur
zondag            van      10.00   tot       20.00 uur

 

Er wordt geen alcohol verstrekt aan personen onder de 18 jaar.

 

 

 

Artikel 7                    Kwalificatienormen en Instructie Verantwoord Alcohol schenken voor barmedewerkers

 

Voor barmedewerkers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.

 

·       De barmedewerker is tenminste 16 jaar oud;

 

·       De barmedewerker heeft een Instructie Verantwoord Alcohol schenken gevolgd;

 

·       De barmedewerker staat als zodanig bij de vereniging geregistreerd.

 

 

 

Artikel 8                    Voorlichting

 

1.    Schenktijden, leeftijdsgrenzen en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in het clubhuis opgehangen.

 

2.    Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

 

3.    Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

 

 

 

Artikel 9                    Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 

1.    Gegronde klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

 

2.    Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of barmedewerker) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Deventer Hockey Vereniging, hierna te noemen DHV. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en de aangeklaagde en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

 

3.    Eenieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

 

 

 

Paragraaf 3               Paracommerciebepalingen

 

Artikel 10                  Toegelaten horeca-activiteiten

 

1.    DHV zal slechts die horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. DHV zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten van niet-leden. Het bestuur zal hierop toezien.

 

2.    De horeca-activiteiten worden door DHV slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van DHV in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.

 

3.    Het uitoefenen van horeca-activiteiten door DHV jegens niet bij DHV aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur na:
- wedstrijden,
- trainingen,
- overige activiteiten van DHV binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

 

4.    Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal het clubhuis en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door DHV aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

 

5.    Geen reclame mag worden gemaakt door DHV voor niet binnen de doelstelling vallende, respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

 

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 3 november 2016, te Deventer
namens het Bestuur,

 

S. Meyer

 

Secretaris DHV

 

 

 
Handige schema's
Acties


Jaarplanning
Digitaal wedstrijdformulier

iOS app Android app

Agenda
24-6    MA1
26-6    MA1
26-6    Dames trim woe
1-7    MA1
3-7    MA1
6-7    MA1
8-7    MA1
10-7    MA1
Hele agenda
Vandaag jarig
Lynn Haarsman
Gijs van der Hoeven
Dorien Huyer
Gideon Karsten
Dorien Kleverwal
Livia Leerink
monique van lieshout
Liza Lommen
Inez Neppelenbroek
Monique Rogier
Daniela Talamini
Julian Wevers
Laatste verslagen
Nog geen verslagen.